หน้าเว็บ

ครม. อนุมัติสร้าง ร.พ.รามา บางพลี วงงบประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วงงบประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามา ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 292 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วงเงินงบประมาณ 6,000 ล้านบาท 

โดยโรงพยาบาลจัดสรรงบประมาณจากรายได้สมทบร้อยละ 50 หรือ 3,000 ล้านบาท และรัฐบาลจัดสรรอีก 3,000 ล้านบาท โดยในปีแรกให้โรงพยาบาลจัดสรรงบประมาณดำเนินการเบื้องต้นก่อน จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลจะจัดตั้งงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 2554 - 2558 นอกจากนี้ ยังอนุมัติงบประมาณอีก 212 ล้านบาท เตรียมการด้านบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 

โดยในส่วนนี้ รัฐบาลจะจัดตั้งงบประมาณร้อยละ 60 และโรงพยาบาลจัดสรรรายได้สมทบอีกร้อยละ 40 อีกทั้งยังเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทนเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และมีคณะกรรมการ ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการโดยตำแหน่งอื่นๆ ส่วนข้อห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม 

กรณีที่จะไปจัดตั้งโรงพยาบาลที่อำเภอบางพลีนั้น คณะรัฐมนตรี ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยมหิดล ประสานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับประสานงานเพื่อดำเนินการต่อไป 

ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย หรือ โรงพยาบาลรามาธิบดี บางพลี จะมีขนาด 400 เตียง คาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 - 5 ปี จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งเป็นการขยายฐานการผลิตบุคลากรด้านแพทย์ พยาบาล และรับบริการผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ และจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า นอกจากนี้ จะเน้นการศึกษา วิจัยด้านเวชศาสตร์ชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี บางพลี ตั้งอยู่บริเวณที่มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมถึงประมาณ 6,000 โรง และจะเน้นเรื่องปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ อาทิ สุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย 

ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท มีขนาด 1,000 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอก 1,500,000 คนต่อปี ผู้ป่วยใน 30,000 คนต่อไป ซึ่งแออัดมาก และขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ก็เพิ่มเตียงได้อีกเพียง 300 เตียงเท่านั้น ส่วนที่บางพลี ขณะนี้มีโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่น้อยมาก มีอัตราส่วนผู้ป่วยต่อแพทย์อยู่ที่ 1 ต่อ 5,000 คน ซึ่งปกติควรจะอยู่ที่ 1 ต่อ 1,500 คน