หน้าเว็บ

อนิเมชั่นแนวเส้นทางโครงการพระสมุทรเจดีย์

 
  ปัจจุบัน ปัญหาทางด้านการจราจรมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มของจำนวนประชากร  และความต้องการในการเดินทางระหว่างพื้นที่มากขึ้น กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว  และได้มีการวางแผนและเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อ ระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้น  จึงได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษา   และจัดทำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฯดังกล่าว โดย สนข.เสนอให้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ  อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร        และรองรับปริมาณการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ต่อมากรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2555


 

 
 
 

สถานตากอากาศบางปู พักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทย

สถานตากอากาศบางปู
สถานตากอากาศบางปู หรือ บางปู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแบบพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 37 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ทั้งหมด 639 ไร่

ครม. อนุมัติสร้าง ร.พ.รามา บางพลี วงงบประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วงงบประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 

ผู้บริหารสถาบันฯแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำโดย ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สามวิทยาเขตของรามาธิบดี


สามวิทยาเขตของรามาธิบดี

     เมื่อโครงการรามาธิบดี-บางพลี แล้วเสร็จ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมี 3 วิทยาเขต  โดยแต่ละวิทยาเขตจะดำเนินพันธกิจที่แตกต่างกันแต่ประสานกันอย่างเป็นเอกภาพภายใต้องค์กรเดียวกัน

การพระราชทานนามสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ "สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดำเนินโครงการ  พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย หรือโครงการรามาธิบดี-บางพลี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ปี และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์แห่งใหม่

สถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลสีเขียวในพื้นที่ สีแดง


คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวคิดในการขยายบริการทางการแพทย์ออกไปทางภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และยังมีเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ รวมถึงมีนักธุรกิจและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก